Physical Chemistry B.Sc.I
Rakesh Bhardwaj
165
Physical Chemistry B.Sc.I
Rakesh Bhardwaj
165
Physical Chemistry B.Sc.II
Rakesh Bhardwaj
165
Physical Chemistry B.Sc.II
Rakesh Bhardwaj
165
Physical Chemistry B.Sc.II
Rakesh Bhardwaj
165
Physical Chemistry B.Sc.II
Rakesh Bhardwaj
175
Inorganic Chemistry B.Sc.I
Ramesh Kapoor
165
Inorganic Chemistry B.Sc.I
Ramesh Kapoor
165
Inorganic Chemistry B.Sc.II
Ramesh Kapoor
175
Inorganic Chemistry B.Sc.II
Ramesh Kapoor
165
Inorganic Chemistry B.Sc.III
Ramesh Kapoor
150
Inorganic Chemistry B.Sc.III
Ramesh Kapoor
175
Organic Chemistry B.Sc.I
S L Vasisht
175
Organic Chemistry B.Sc.I
S L Vasisht
165
Organic Chemistry B.Sc.II
S L Vasisht
185
Organic Chemistry B.Sc.II
S L Vasisht
150
Organic Chemistry B.Sc.III
S L Vasisht
165
Organic Chemistry B.Sc.III
S L Vasisht
175
Physical Chemistry
B D Khosla
250
FUNDAMENTAL CHEMISTRY
Ramesh Kapoor
225
NA
Ramesh Kapoor
225